e-mail: [email protected]

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 9:00-18:00
Samstag 10:00-13:00

Gwarancja DOOR-TO-DOOR


Oferujemy Pañstwu bezp³atny, szybki i wygodny serwis gwarancyjny typu door-to-door, co oznacza, ¿e produkt wymagaj±cy serwisowania odbierzemy z dowolnie wskazanego miejsca w Polsce i zwrócimy naprawiony pod ten sam adres. W przypadku napraw gwarancyjnych pokrywamy koszty transportu towaru w obie strony.

W przypadku otrzymania towaru posiadaj±cego wady techniczne lub wyst±pienia usterki w trakcie okresu gwarancyjnego prosimy o kontakt z Dzia³em Serwisu naszej firmy (e-mail, telefon, fax) w celu uzgodnienia sposobu z³o¿enia reklamacji oraz otrzymania identyfikatora serwisowego.


Kontakt z Dzia³em Serwisu mo¿liwy jest poprzez
E-mail[email protected]
Telefon(71) 79 74 605
Faks(71) 79 74 615

W celu skorzystania z gwarancji door-to-door prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 79 74 605 lub email [email protected], przed kontaktem prosimy o przygotowanie nastêpuj±cych danych:

Nazwa towaru (producent i model urz±dzenia)
Imiê i nazwisko osoby lub nazwa firmy sk³adaj±cej reklamacjê
Numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
Data dokonania zakupu
Numer seryjny urz±dzenia zapisany w karcie gwarancyjnej
Informacja na temat usterki
Adres odbioru reklamowanego towaru
Adres wysy³ki powrotnej
Proponowana data odbioru towaru
Numer telefonu lub adres email

Nastêpnie skontaktuje siê z Pañstwem nasz pracownik i uzgodni dogodny termin odbioru urz±dzenia przez kuriera.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci±gu 14 dni od daty otrzymania przesy³ki z reklamowanym towarem. Okres gwarancyjny zostanie przed³u¿ony o czas naprawy urz±dzenia.
W przypadku braku oryginalnego opakowania wysy³any sprzêt nale¿y bezpiecznie zapakowaæ na czas transportu.

W przypadku chêci samodzielnego zg³oszenia reklamacji towar prosimy wys³aæ na poni¿szy adres:

M.Ostrowski sp.j.
Dzia³ Serwisu
ul. Muzyczna 1
55-330 B³onie


Uwaga: nie przyjmujemy przesy³ek wys³anych do nas za pobraniem!